VFX Studio Ghibli co-founder Hayao Miyazaki teases new movie
VFX