Exclusive : Niloy Kanti Biswas…

Kolkata based, Wackytoon Studio has promoted studio head Niloy Kanti Biswas as the new CEO, to…